Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Сочинения по белоруской литературе янки купалы


Сочинения по белоруской литературе янки купалы


Коласа - гэта прадаужэнне дэмакратычных традыцый беларускай лiтаратуры мiнулай эпохi. Але такая дудка маучыць, бо "бачыць" вакол сябе слезы, стогны i плач людзей. На гэтым, бадай, i канчаецца iндывiдуальная характарыстыка героя. Спалучённе у характары Васiля працаунiка i уласнмiка вялiкай любовi да зямлi, перададзенай дзядамi i бацькамi, перш за усё не асуджэнне Васiля-адасобнiка, уласнiка, а захапленне яго вялiкай прагай да зямлi, яе паэтычнае адухауленне. Аутар iмкнецца раскрыць духоуны свет маладых людзей, глыбiню iх пачуццяу, грамадскiя пазiцыi. Над збожжам убогiм Вецер гуляе на волi. Колас паказвае працэс ворыва, сяубы, жнiва, малацьбы. Вызваленне прыйшло у 1939 г. Сучасная драматургiя, пераасэнсоуваючы факты i з'явы мiнулых часоу, аналiзуе паказвае iх з пункту гледжання сенняшняга дня па-новаму яна выходзiць i да складаных. Радзiма - гэта увасабленне магутнага народа, загартаванага у змаганнi з прыгнетам. Тады яны тоупяцца на нядзельным кiрмашы у суседнiх Юравiчах, п'юць самагонку i спяваюць песнi на вяселлi, шумяць на сходцы, да хрыпаты спрачаючыся пра зямлю, пра яе перадзел. Куляшова "Сцяг брыгады" сцвярджае духоуныя каштоунасцi народа - нянавiсць да ворагау, здраднiкау, вальналюбства, высакародства, працавiтасць, чалавечую годнасць. У вершы "Лета" паэт стварае цудоуны малюнак беларускай прыроды: Лета ты, лета прыгожа-квяцiстае, Колькi ты уносiш вздобы з сябой! Ен Ен адтуль будзе кiраваць… I Калiберау "пацiскае", "закручвае гайкi", днюе i начуе на парадах i пасяджэннях. Каб пракармiць сям'ю, Мiхал вымушаны быу працаваць пастушком на хутары Скуратовiча. Ен "нi старому, нi малому не спускае жартау". Вялiкай любоую да усяго, што звязвае паэта з радзiмай, прасякнуты верш "Спадчына" 1918. З аднаго боку, вершы гэтага цыкла маюць рэальную жыццевую аснову, бо многiя прыватныя факты паэт iмкнууся засведчыць паэтычным, узнеслым словам, хацеу праславiць ляукоуцау, людзей калгаснай вескi. Стаушы жонкай Мiхала, яна хоча адрадзiць у iм усе тое добрае, што вынiшчыла прага да нажывы. Першае каханне, трапятное i нясмелае пачуцце, з самага пачатку абразiу сам Васiль. Там яму было строга забаронена пiсаць i маляваць. Добра ведаючы тупасць Барана, Кошка растлумачыла, што свой "дыплом" ен заслужыу "не галавой, а лбом". Увабраушы у сябе невычэрпныя багаццi жывой народнай мовы, народнай мудрасцi, яны i у наш час захавалi сваю дзейсную сiлу i моц. I назбiраць грыбоу у лесе i ягад на тым балоце. Другiм на дапамогу прыходзiць упаунаважаны па парыхтоукам Моцкiн. Коласа "Новая зямля"- Энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства у дарэвалюцыйны час.


Герой верша хоча зрабiць дудку якая б весялiла людзей, выклiкала у iх радасць.


Вось сказау "прыйшоу у беларускую лiтаратуру" i адчуу, як гэта недакладна, таму што беларускай лiтаратуры тады, пасля доугага за няпаду, па сутнасцi небыло i менавiта Дунiну-Марцiнкевiчу давялося закладваць яе асновы, узнiмаючы мову прыгнечанага селянiна да узроуню лiтаратурнай. У вершах "Маналога" - роздум паэта аб маральным абавязку людзей прерад памяццю, аб непераможнай сiле прауды i справядлiвасцi, аб значэннi творчасцi у жыццi грамадства, аб адазнасцi творцау перад часам i людзьмi. Над збожжам убогiм Вецер гуляе на волi. Толькi не доуга працягвауся трыумф Калiберава, злачынныя махiнацыi неузабаве раскрылiся. Прычым маштабнасць паэтычных задач канкрэтызуецца у лесе асобнага чалавека, працоунага раду, нацыянальнай рэчаiстасцi. Яна прысвечана франтавому жыццю Пятра Шапятовiча. Броукi "Маладзiком", "Пра вочы","Косы","Ты мая пчолка","Пахне чабор. Сюжэт байкi даволi просты: ваенком, здаволены вынiкамi стральбы сваiх падначаленых, вырашыу пастраляць. Тужлiвы боль чуецца у радках вершау Я. Яна настой лiва раiць мужу узяць "работнiчкау за жабры", прымусiць iх "круцiцца" i увогуле "паказаць сябе" - камандаваць, каб лепш працавалi другiя. Iмены Гарлахвацкага,Зёлкiна,Тулягi,як i iмёны шматлiкiх гогалеускiх i шчадрынскiх герояу,ператварылiся з уласных у агульныя. Гэта, мамачка, значыць: прадаць, утапіць сябе, цябе, нас усіх у няволю ім на векі вечныя — запрасіцца ў вечнае рабства, з якога выхаду ніколі не знойдзем ні мы, ні тыя, што пасля нас рабства ў спадчыну атрымаюць".

Some more links:
-> сочинение по теме мастерство изоброжения мира в произведениях бунина
Герой верша хоча зрабiць дудку якая б весялiла людзей, выклiкала у iх радасць.
-> конспект уроков по практике преподавателя

Видео по теме

:
Диалог культур Беларуси и Словакии: экспедиция по местам, которые посещал Янка Купала
-> сочинение тарас бульба и его сыновья.запорожская сече
Вайна для яго не прызванне, а цяжкi, неабходны абавязак.
-> бланк ведомость в 12
У вобразе Захара Крымянца М.
-> бланка есн для ип 2009
Шэф "пахвалiу" Iвамова, назваушы яго сапраудным падхалiмам.
->SitemapСочинения по белоруской литературе янки купалы:

Rating: 87 / 100

Overall: 63 Rates